Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Artikel 3. Prijzen en betalingen

Artikel 4. Levering

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

Artikel 8. Retourneren en omruilen

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

Artikel 11. Overmacht

Artikel 12. Diversen

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Label Kiki zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid aanvaardt van deze Voorwaarden en alle geldende bepalingen, zoals vermeldt op onze website www.labelkiki.com.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Label Kiki worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Label Kiki ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Label Kiki zijn vrijblijvend en Label Kiki behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Label Kiki. Label Kiki is gerechtigd om zonder opgave van reden bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Label Kiki dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie volgens de door koper gekozen betaalmethode, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank (vooruitbetalen) geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Label Kiki.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Label Kiki bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Label Kiki haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Label Kiki om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Label Kiki gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 6. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Label Kiki.
 7. Setkortingen gelden alleen voor sets zoals deze op productpagina’s worden getoond. Het is niet mogelijk om zelf producten als set samen te stellen. Indien na ontvangst slechts een (1) product van de set wordt aangehouden en de andere producten van de set worden geretourneerd, dan komt de setkorting te vervallen en geldt de normale verkoopprijs voor het aangehouden product. Verrekening vindt plaats via de geretourneerde producten. Setkortingen zijn onder voorbehoud van prijs- en databasefouten en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden beëindigd.

Artikel 4. Levering

 1. De door Label Kiki opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling na dertig (30) dagen te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Label Kiki verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Label Kiki geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. Label Kiki garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Label Kiki daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.
 2. Gebruikte productafbeeldingen dienen slechts ter indicatie en zijn niet bindend voor de overeenkomst.
 3. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Label Kiki de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 8. Retourneren en omruilen

 1. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen de wettelijke zichttermijn van veertien (14) werkdagen na factuurdatum aan Label Kiki te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien deze binnen de genoemde zichttermijn aan de klantenservice zijn gemeld en voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden en bepalingen.
 2. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als deze voldoen aan alle onderstaande voorwaarden: 1. Zending dient voldoende gefrankeerd en van een geldig retournummer voorzien te zijn. 2. Verpakking dient compleet en onbeschadigd te zijn. 2. Artikel/artikelen dient/dienen onbeschadigd te zijn en geen gebruikssporen te vertonen.
 3. Een onaangemelde retourzending of een retourzending zonder retournummer en/of waar geen (toereikende) portokosten voor is voldaan, wordt niet door Label Kiki in ontvangst genomen en gaat per omgaande retour naar de afzender. Eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de afzender.
 4. Artikelen die gebruikt en/of beschadigd zijn, of waarvan de verpakking/seal beschadigd is of ontbreekt, worden eveneens niet geaccepteerd door Label Kiki en gaan direct retour naar de afzender. De verzendkosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de afzender.
 5. De kosten van een retourzending zijn geheel voor rekening van de afzender en worden derhalve niet door Label Kiki vergoedt.
 6. Indien u een artikel omruilt, wordt het vervangende artikel u kosteloos toegestuurd. Indien ook het vervangende artikel wordt omgeruild/geretourneerd, houdt Label Kiki zich het recht voor om € 4,95 aan (extra) verzend- en verwerkingskosten in rekening te brengen.
 7. Indien u geen vervangend artikel wenst te ontvangen en de bestelling wilt annuleren, zal Label Kiki na ontvangst en goedkeuring van de retourzending de betaling binnen veertien (14) dagen naar u terugboeken.
 8. Voor artikelen die speciaal voor u zijn bestelt of speciaal voor u zijn vervaardigd en/of voor u op maat zijn gemaakt, geldt geen zichttermijn en kunnen hierdoor niet worden omgeruild of geretourneerd.

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Voor alle artikelen geldt een garantieperiode van één (1) maand. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient u Label Kiki. binnen een termijn van één (1) maand na ontdekking hiervan in kennis te stellen. Is de Klant een consument dan komen hem de rechten toe zoals die in boek 7, titel 1, afdelingen 1-7 BW zijn opgenomen.
 2. Label Kiki beperkt haar aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot de factuurwaarde. Iedere overige of verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan. Label Kiki is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Label Kiki zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Label Kiki, dan wel tussen Label Kiki en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Label Kiki, is Label Kiki niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Label Kiki.

Artikel 11. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Label Kiki in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Label Kiki gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Label Kiki kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen

 1. Indien u aan Label Kiki schriftelijk opgave doet van een adres, is Label Kiki gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Label Kiki schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door Label Kiki gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Label Kiki deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Label Kiki in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Label Kiki vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. Label Kiki is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.